Исследование рынков с любой степенью детализации
Агентство Промышленных Новостей - Контакты Agency of Industrial News АПН
Агентство Промышленных Новостей Агентство Промышленных Новостей
Поиск по сайту  
Агентство Промышленных Новостей
Номенклатуры и классификаторы продукции
Агентство Промышленных Новостей
market review
Вход для подписчиков
Проект SuccessCRM
АПН
АПН
АПН
О компании
О компании
Методики
Методики
Бизнес-пакеты
Бизнес-пакеты
Бизнес-планирование
Бизнес-планирование
Архив аналитики
Архив аналитики
Контакты 
Контакты 

Промышленные
выставки 
<br>Промышленные<br>выставки 

Експорт і імпорт України.
Реактори ядерні, котли, машини, апарати і механічні пристрої; їх частини (Группа 84)

УКТ ЗЕД
ТН ВЭД СНГ
8401000000  Реактори ядерні; неопромінені паливні елементи (твели) для ядерних реакторів; обладнання та пристрої для розділення ізотопів:  
8401000000  Реакторы ядерные; тепловыделяющие элементы (твэлы), не облученные (для ядерных реакторов); оборудование и устройства для разделения изотопов:  
8402000000  Котли парові або інші парогенеруючі котли (крім водяних котлів для центрального опалення, призначених для одночасного одержання гарячої води та пари низького тиску); водяні котли з пароперегрівом:  
8402000000  Котлы паровые или другие паропроизводящие котлы (кроме водяных котлов центрального отопления, способных также производить пар низкого давления); водяные котлы с пароперегревателем:  
8403000000  Котли для центрального опалення, крім котлів товарної позиції 8402:  
8403000000  Котлы центрального отопления, кроме котлов товарной позиции 8402:  
8404000000  Допоміжне обладнання для використання з котлами товарної позиції 8402 або 8403 (наприклад, економайзери, пароперегрівники, пристрої для чищення паропроводів від сажі, рекуператори газів); конденсатори для пароводяних або інших паросилових установок:  
8404000000  Вспомогательное оборудование для использования с котлами товарной позиции 8402 или 8403 (например, экономайзеры, перегреватели, сажеудалители, газовые рекуператоры), конденсаторы для пароводяных или других паровых силовых установок:  
8405000000  Газогенератори або генератори водяного газу, з фільтрами або без них; генератори ацетиленові та аналогічні газогенератори з фільтрами або без них:  
8405000000  Газогенераторы или генераторы водяного газа с очистительными установками или без них; генераторы ацетиленовые и аналогичные газогенераторы с очистительными установками или без них:  
8406000000  Турбіни на водяній парі та інші парові турбіни:  
8406000000  Турбины на водяном паре и турбины паровые прочие:  
8407000000  Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим запаленням, із зворотно- поступальним або обертовим рухом поршня:  
8407000000  Двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с вращающимся или возвратно-поступательным движением поршня:  
8408000000  Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запаленням (дизелі або напівдизелі):  
8408000000  Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия (дизели или полудизели):  
8409000000  Частини, призначені виключно або головним чином для двигунів товарної позиції 8407 чи 8408:  
8409000000  Части, предназначенные исключительно или главным образом для двигателей товарной позиции 8407 или 8408:  
8410000000  Турбіни гідравлічні, колеса гідравлічні та регулятори для них:  
8410000000  Гидротурбины, колеса водяные и регуляторы к ним:  
8411000000  Двигуни турбореактивні, турбогвинтові та інші газові турбіни:  
8411000000  Двигатели турбореактивные и турбовинтовые, газовые турбины прочие:  
8412000000  Інші двигуни та силові установки:  
8412000000  Двигатели и силовые установки прочие:  
8413000000  Насоси для рідин з витратомірним пристроєм або без нього; механізми для підіймання рідини:  
8413000000  Насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей:  
8414000000  Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або інші газові компресори та вентилятори; вентиляційні або витяжні шафи з вентилятором, з фільтром або без нього:  
8414000000  Насосы воздушные или вакуумные, воздушные или газовые компрессоры прочие и вентиляторы; вентиляционные или вытяжные шкафы с вентилятором и с фильтром или без него:  
8415000000  Установки для кондиціонування повітря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для змінювання температури і вологості повітря, включаючи кондиціонери, в яких вологість не регулюється окремо:  
8415000000  Установки для кондиционирования воздуха, оборудованные вентилятором с двигателем и приборами для изменения температуры и влажности воздуха, включая кондиционеры, в которых влажность не регулируется отдельно:  
8416000000  Пальники топкові для рідкого палива, пальники пиловидного твердого палива або газу; топки механічні, включаючи їх механічні колосникові решітки, механічні пристрої для вилучення попелу та аналогічні пристрої:  
8416000000  Горелки топочные для жидкого топлива, распыленного твердого топлива или для газа; топки механические, включая их механические колосниковые решетки, механические золоудалители и аналогичные устройства:  
8417000000  Печі та камери промислові або лабораторні, включаючи сміттєспалювачі, неелектричні:  
8417000000  Печи и камеры промышленные или лабораторные, включая мусоросжигательные печи, неэлектрические:  
8418000000  Холодильники, морозильники та інше холодильне і морозильне обладнання, електричне або інших типів; теплові насоси, крім установок для кондиціонування повітря, товарної позиції 8415:  
8418000000  Холодильники, морозильники и прочее холодильное или морозильное оборудование электрическое или других типов; тепловые насосы, кроме установок для кондиционирования воздуха товарной позиции 8415:  
8419000000  Обладнання промислове або лабораторне з електричним чи неелектричним нагріванням для обробки матеріалів шляхом зміни температури, наприклад нагріванням, варінням, підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, стерилізацією, пастеризацією, обробки парою, сушінням, випарюванням, конденсацією або охолодженням, крім обладнання, використовуваного у побуті; неелектричні водонагрівачі, миттєвого нагрівання або накопичувальні:  
8419000000  Машины, оборудование промышленное или лабораторное с электрическим или неэлектрическим нагревом для обработки материалов процессами, использующими изменение температуры, такими как нагрев, варка, жарение, дистилляция, ректификация, стерилизация, пастеризация, пропаривание, сушка, выпаривание, конденсирование или охлаждение, за исключением машин и оборудования, используемых в бытовых целях; водонагреватели безынерционные, неэлектрические:  
8420000000  Каландри або інші валкові машини, крім призначених для обробки металів чи скла, та вали для цих машин:  
8420000000  Каландры или другие валковые [роликовые] машины, кроме машин для обработки металла или стекла; валки для них:  
8421000000  Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; апарати для фільтрування або очищення рідин чи газів:  
8421000000  Центрифуги, включая центробежные сушилки; агрегаты для фильтрования или очистки жидкостей или газов:  
8422000000  Машини для миття посуду; обладнання для миття або сушіння пляшок чи іншого посуду; машини та апарати для наповнення пляшок, пакетів, мішків або іншої тари, їх закривання, коркування або наклеювання на них етикеток; машини та апарати для герметизування пляшок, банок, тюбиків та аналогічних ємностей; інші машини та апарати для фасування та пакування товарів (включаючи обладнання для загортання товару з термоусадкою пакувального матеріалу); обладнання для газування напоїв:  
8422000000  Машины посудомоечные; оборудование для мойки или сушки бутылок или других емкостей; оборудование для заполнения, закупорки бутылок, банок, закрывания ящиков, мешков или других емкостей, для опечатывания их или этикетирования; оборудование для герметичной укупорки колпачками [крышками] бутылок, банок, туб [тюбиков] и аналогичных емкостей; оборудование для упаковки или обертки (включая оборудование, обертывающее товар с термоусадкой упаковочного материала) прочее; оборудование для газирования напитков:  
8423000000  Обладнання для зважування, включаючи ваги і терези для перевірки маси виготовлених товарів, крім терезів, чутливих до маси 0,05 г або менше; гирі для будь-яких терезів:  
8423000000  Оборудование для взвешивания товаров (кроме весов чувствительностью 0,05 г или выше), включая весы, оборудованные устройствами для подсчета и контроля массы товаров; разновесы для весов всех типов:  
8424000000  Механічні апарати (з ручним керуванням або без нього) для розбризкування або розпилення рідких чи порошкоподібних речовин; вогнегасники, заряджені або незаряджені; пульверизатори та аналогічні апарати; піскоструминні, пароструминні та аналогічні струминні машини та апарати:  
8424000000  Механические устройства (с ручным управлением или без него) для разбрызгивания или распыления жидкостей или порошков; огнетушители заряженные или незаряженные; пульверизаторы и аналогичные устройства; пароструйные или пескоструйные и аналогичные метательные устройства:  
8425000000  Талі підіймальні та підіймачі, крім скіпових підіймачів; лебідки та кабестани; домкрати:  
8425000000  Тали подъемные и подъемники, кроме скиповых подъемников; лебедки и кабестаны; домкраты:  
8426000000  Суднові дерік-крани; підіймальні крани різних типів, включаючи кабельні крани; крани мостові; розвантажувальні або такелажні козлові крани, плавучі крани та автокрани:  
8426000000  Судовые деррик-краны; краны подъемные разных типов, включая кабель-краны; фермы подъемные подвижные, погрузчики портальные и автомобили-мастерские, оснащенные подъемным краном:  
8427000000  Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші навантажувачі, оснащені підіймальним чи вантажно- розвантажувальним обладнанням, використовувані на підприємствах:  
8427000000  Автопогрузчики с вилочным захватом; прочие автопогрузчики, оснащенные подъемным или погрузочно-разгрузочным оборудованием:  
8428000000  Інші машини та обладнання для підіймання, переміщення, навантажування або розвантажування (наприклад, ліфти, ескалатори, транспортери, підвісні дороги):  
8428000000  Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги) прочие:  
8429000000  Бульдозери самохідні з неповоротним та поворотним відвалом, автогрейдери, планувальники, скрепери, механічні лопати, екскаватори, навантажувачі та одноковшові навантажувачі, трамбувальні машини та дорожні котки:  
8429000000  Бульдозеры самоходные с неповоротным и поворотным отвалом, автогрейдеры и планировщики, скреперы, механические лопаты, экскаваторы, одноковшовые погрузчики, трамбовочные машины, дорожные катки:  
8430000000  Інші машини та обладнання для переміщування, планування, профілювання, розроблення, вирівнювання, трамбування, ущільнення, виймання або буріння ґрунту, корисних копалин або руд; обладнання для забивання та витягування паль; машини снігоприбиральні:  
8430000000  Машины и механизмы прочие для перемещения, планировки, профилирования, разработки, трамбования, уплотнения, выемки или бурения грунта, полезных ископаемых или руд; оборудование для забивки и извлечения свай; снегоочистители плужные и роторные:  
8431000000  Частини, призначені виключно або головним чином для обладнання товарних позицій 8425-8430:  
8431000000  Части, предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарных позиций 8425 - 8430:  
8432000000  Машини та обладнання для сільського господарства, садівництва або лісового господарства для підготовки або обробітку ґрунту та догляду за ним; котки для газонів або спортивних майданчиків:  
8432000000  Машины сельскохозяйственные, садовые или лесохозяйственные для подготовки и обработки почвы; катки для газонов или спортплощадок:  
8433000000  Машини та механізми для збирання й обмолоту сільського- сподарських культур, включаючи преси для соломи або сіна; газонокосарки та сінокосарки; машини для очищення, сортування або вибраковування яєць, плодів або інших сільськогосподарсь- ких продуктів, крім зазначених у товарній позиції 8437:  
8433000000  Машины и механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, включая прессподборщики, прессы для соломы или сена; сенокосилки или газонокосилки; машины для очистки, сортировки или выбраковки яиц, плодов или других сельскохозяйственных продуктов, кроме продуктов товарной позиции 8437:  
8434000000  Установки доїльні та обладнання для оброблення та перероблення молока:  
8434000000  Установки и аппараты доильные, оборудование для обработки и переработки молока:  
8435000000  Преси та давила, дробарки та аналогічні машини для виробництва вина, сидру, фруктових соків і аналогічних напоїв:  
8435000000  Прессы, дробилки и аналогичные машины для виноделия, производства сидра, фруктовых соков или аналогичных напитков:  
8436000000  Інше обладнання для сільського господарства, садівництва, лісового господарства, птахівництва або бджільництва, включаючи обладнання для пророщування насіння з механічним або нагрівальним обладнанням; інкубатори та брудери для птахівництва:  
8436000000  Оборудование для сельского хозяйства, садоводства, лесного хозяйства, птицеводства или пчеловодства, включая оборудование для проращивания семян с механическими или нагревательными устройствами, прочее; инкубаторы для птицеводства и брудеры:  
8437000000  Машини для очищення, сортування або калібрування насіння, зерна чи сухих бобових культур; обладнання для виробництва борошна або оброблення злаків чи сухих бобових культур, крім машин, що використовуються на сільськогосподар- ських фермах:  
8437000000  Машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или сухих бобовых культур; оборудование для мукомольной промышленности или другое оборудование для обработки зерновых или сухих бобовых культур, кроме машин, используемых на сельскохозяйственных фермах:  
8438000000  Машини та обладнання для промислового приготування або виробництва харчових продуктів чи напоїв, не включені до інших угруповань, крім обладнання для екстрагування або виробництва тваринних нелетких рослинних жирів або олій:  
8438000000  Оборудование для промышленного приготовления или производства пищевых продуктов или напитков, в другом месте не поименованное, кроме оборудования для экстрагирования или приготовления животных или твердых растительных жиров или масел:  
8439000000  Обладнання для виробництва маси з волокнистих целюлозних матеріалів або для виробництва чи оброблення паперу або картону:  
8439000000  Оборудование для производства массы из волокнистых целлюлозных материалов или для изготовления или отделки бумаги или картона:  
8440000000  Обладнання для оправлення, включаючи машини для брошурування:  
8440000000  Оборудование переплетное, включая брошюровочные машины:  
8441000000  Інше обладнання для виробництва товарів з паперової маси, паперу або картону, включаючи різальні машини будь-якого типу:  
8441000000  Оборудование для производства изделий из бумажной массы, бумаги или картона, включая резательные машины всех типов, прочее:  
8442000000  Машини, апаратура та прилади (крім верстатів товарних позицій 8456-8465) для відливання шрифту або набору шрифту чи підготовки або виготовлення кліше, набірних планок, циліндрів та інших друкарських елементів; друкарські шрифти, кліше, набірні планки, циліндри та інші друкарські елементи; літографський камінь, пластинки та валики, підготовлені до друкування (наприклад, обточені, шліфовані або поліровані):  
8442000000  Машины, аппаратура и оснастка (кроме станков товарных позиций 8456 - 8465) для шрифтоотливки или набора шрифта, для подготовки или изготовления печатных блоков, пластин, цилиндров или других типографских элементов; типографские шрифты, блоки, пластины, цилиндры и другие типографские элементы; блоки, пластины, цилиндры и литографские камни, подготовленные для целей печати (например, обточенные, шлифованные или полированные):  
8443000000  Обладнання друкарське, включаючи фарбоструминні друкарські машини, крім віднесених до товарної позиції 8471; допоміжні машини для друкування:  
8443000000  Оборудование печатное, включая краскоструйные печатные машины, отличные от входящих в товарную позицию 8471; вспомогательные машины и механизмы:  
8444000000  Машини для екструдування, витягування, текстурації або різання синтетичних або штучних текстильних матеріалів:  
8444000000  Машины для экструдирования, вытягивания, текстурирования или резания искусственных текстильных материалов:  
8445000000  Машини для підготовки текстильного волокна; машини для прядіння, сукання, скручування текстильних матеріалів та інше обладнання для виробництва текстильної пряжі; машини кокононамотувальні або мотальні (включаючи утоковонамотувальні) та машини для підготовки текстильної пряжі для її подальшого використання на машинах товарної позиції 8446 або 8447:  
8445000000  Машины для подготовки текстильных волокон; прядильные, тростильные или крутильные и другое оборудование для изготовления пряжи; кокономотальные или мотальные (включая уточномотальные) машины и машины, подготавливающие пряжу для использования ее на машинах товарной позиции 8446 или 8447:  
8446000000  Верстати ткацькі:  
8446000000  Станки ткацкие:  
8447000000  Машини трикотажні, в'язально-прошивні для виробництва позументної нитки, тюлю, мережива, вишивки, оздоблювання, вироблення тасьми або сіток і тафтингові машини:  
8447000000  Машины трикотажные, вязально-прошивные, для получения позументной нити, тюля, кружев, вышивания, плетения тесьмы или сетей и тафтинговые машины:  
8448000000  Обладнання допоміжне для машин товарних позицій 8444, 8445, 8446 або 8447 (наприклад, ремізопідіймальні каретки, жакардові машини, переривники утокової та основної ниток, механізми заміни човників); частини та обладнання, які застосовуються головним чином для машин товарних позицій 8444, 8445, 8446 або 8447 (наприклад, веретена, рогульки, оснащення кардів, гребені, фільєри, планки, нитковолочильники, човники, ремізки та ремізні рамки, трикотажні голки):  
8448000000  Оборудование вспомогательное для машин товарной позиции 8444, 8445, 8446 или 8447 (например, ремизоподъемные каретки, жаккардовые машины, автоматические механизмы останова, механизмы смены челноков); части и принадлежности, предназначенные только или в основном для машин товарной позиции 8444, 8445, 8446 или 8447 (например, веретена и рогульки, игольчатая гарнитура, гребни, фильеры, челноки, ремизки и ремизные рамки, трикотажные иглы):  
8449000000  Обладнання для виробництва або обробки фетру та повсті або нетканих матеріалів, поштучно або за формою, включаючи машини та обладнання для виробництва фетрових капелюхів; болванки для виробництва капелюхів  
8449000000  Оборудование для производства или отделки войлока и фетра или нетканых материалов в куске или по форме, включая оборудование для производства фетровых шляп; болванки для изготовления шляп  
8450000000  Машини пральні, побутові або для пралень, включаючи машини з віджимним пристроєм:  
8450000000  Машины стиральные, бытовые или для прачечных, включая машины, оснащенные отжимным устройством:  
8451000000  Машини та обладнання (крім машин товарної позиції 8450) для прання, чищення, віджимання, сушіння, прасування, пресування (включаючи преси для термофіксації матеріалів), вибілювання, фарбування, апретування, остаточного оброблення, нанесення покриття або просочення пряжі, тканин або виробів з текстильних матеріалів; машини для нанесення пасти на текстильну або іншу основу, використовувані для виробництва покриття підлог типу лінолеуму; машини для згортання у рулони, розгортання, складання, розрізання або мереження тканин:  
8451000000  Оборудование (кроме машин товарной позиции 8450) для промывки, чистки, отжима, сушки, глажения, прессования (включая прессы для термофиксации материалов), беления, крашения, аппретирования, отделки, нанесения покрытия или пропитки текстильной пряжи, материалов или готовых текстильных изделий и машины для нанесения пасты на текстильную или другую основу, используемые в производстве напольных покрытий, таких как линолеум; машины для наматывания, разматывания, складывания, разрезания или прокалывания текстильных материалов:  
8452000000  Машини швейні, крім машин для переплетення, брошурування, товарної позиції 8440; тумбочки, столи та кришки, спеціально призначені для швейних машин; голки для швейних машин:  
8452000000  Машины швейные, кроме переплетных, брошюровочных товарной позиции 8440; мебель, основания и покрытия, предназначенные специально для швейных машин; иглы для швейных машин:  
8453000000  Обладнання для підготовки, дублення чи оброблення шкури або шкіри або для виробництва чи ремонту шкіряного взуття або інших шкіряних виробів, крім швейних машин:  
8453000000  Оборудование для подготовки, дубления или обработки шкур или кож или для изготовления или ремонта кожаной обуви или прочих изделий из шкур или кож, кроме швейных машин:  
8454000000  Конвертери, ливарні ковші та виливниці, ливарні тиглі та ливарні машини, використовувані у металургії або ливарному виробництві:  
8454000000  Конвертеры, литейные ковши, изложницы и машины литейные, используемые в металлургии или литейном производстве:  
8455000000  Стани прокатні та вали до них:  
8455000000  Станы прокатные и валки для них:  
8456000000  Верстати для оброблення різних матеріалів вилученням матеріалу за допомогою лазерного або іншого світлового чи фотонного пучка, ультразвукових, електророзрядних, електрохімічних, електронно- променевих, іонно-променевих або плазмодугових процесів:  
8456000000  Станки для обработки любых материалов путем удаления материала с помощью лазерного или другого светового или фотонного луча, ультразвуковых, электроразрядных, электрохимических, электроннолучевых, ионнолучевых или плазменно-дуговых процессов:  
8457000000  Центри оброблювальні, верстати агрегатні однопозиційні та багатопозиційні, для обробки металу:  
8457000000  Центры обрабатывающие, станки агрегатные однопозиционные и многопозиционные, для обработки металла:  
8458000000  Верстати токарні (включаючи токарні центри):  
8458000000  Станки токарные (включая станки токарные многоцелевые) металлорежущие:  
8459000000  Верстати металорізальні (включаючи агрегатні верстати, змонтовані на автоматичних лініях) для свердління, розточування, фрезерування, нарізування зовнішньої або внутрішньої різьби шляхом вилучення металу, крім токарних верстатів (включаючи верстати токарні багатоцільові) товарної позиції 8458:  
8459000000  Станки металлорежущие (включая агрегатные станки линейного построения) для сверления, растачивания, фрезерования, нарезания наружной или внутренней резьбы путем удаления металла, кроме токарных станков (включая токарные многоцелевые станки) товарной позиции 8458:  
8460000000  Верстати обдирно-шліфувальні, заточувальні, шліфувальні, хонінгувальні, притиральні, полірувальні або для виконання інших операцій остаточної обробки металів або металокераміки з використанням точильних каменів, абразивів або полірувальних засобів, крім верстатів зуборізних, зубошліфувальних або зубообробних товарної позиції 8461:  
8460000000  Станки обдирочно-шлифовальные, заточные, шлифовальные, хонинговальные, притирочные, полировальные и для выполнения других операций чистовой обработки металлов или металлокерамики при помощи абразивных кругов, абразивов и полирующих средств, кроме зуборезных, зубошлифовальных или зубоотделочных станков товарной позиции 8461:  
8461000000  Верстати поздовжньо- стругальні, поперечно- стругальні, довбальні, протяжні, зуборізні, зубошліфувальні або зубообробні, пиляльні, відрізу- вальні та інші верстати для обробки металів або метало- кераміки шляхом вилучення матеріалу різальним інструментом, не включені до інших угруповань:  
8461000000  Станки продольнострогальные, поперечнострогальные, долбежные, протяжные, зуборезные, зубошлифовальные или зубоотделочные, пильные, отрезные и другие станки для обработки металлов или металлокерамики посредством удаления материала режущим инструментом, в других местах не поименованные:  
8462000000  Машини (включаючи преси) для обробки матеріалів об'ємним штампуванням, куванням або штампуванням; машини (включаючи преси) для згортання, вигинання, згинання, полірування, вирівнювання, розрізання, штампування або рубання металів; преси для обробки металів або вуглецевих сполук металів, не зазначені вище:  
8462000000  Машины (включая прессы) для обработки металлов объемной штамповкой, ковкой или штамповкой; машины для обработки металлов (включая прессы) гибочные, кромкогибочные, правильные, отрезные, дыропробивные или вырубные; прессы для обработки металлов или карбидов металлов, не поименованные выше:  
8463000000  Інші верстати для обробки металів або металокераміки без вилучення матеріалу:  
8463000000  Станки [машины] для обработки металлов или металлокерамики без удаления материала [для обработки методами пластической деформации] прочие:  
8464000000  Верстати для обробки каменю, кераміки, бетону, азбестоцементу або аналогічних матеріалів чи для холодного оброблення скла:  
8464000000  Станки для обработки камня, керамики, бетона, асбоцемента или аналогичных материалов или для холодной обработки стекла:  
8465000000  Верстати для обробки дерева, пробки, кістки, ебоніту, твердих пластмас або аналогічних твердих матеріалів (включаючи верстати для забивання цвяхів, скріпок, склеювання та інших видів складання):  
8465000000  Станки (включая станки для забивания гвоздей, скрепок, склеивания или других видов сборки) для обработки дерева, пробки, кости, эбонита, твердых пластмасс или аналогичных твердых материалов:  
8466000000  Частини та приладдя, призначені винятково або головним чином для обладнання товарних позицій 8456-8465, включаючи пристрої для кріплення інструмента або деталей, різенарізні саморозкривні головки, ділильні головки та інші спеціальні пристрої до верстатів; кріплення для інструментів будь-якого типу, використовуваних для ручних робіт:  
8466000000  Части и принадлежности, предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарных позиций 8456 - 8465, включая приспособления для крепления инструмента или деталей, самораскрывающиеся резьбонарезныеголовки, делительные головки и другие специальные приспособления к станкам; держатели для инструментов всех типов, предназначенных для ручных работ:  
8467000000  Інструменти ручні з пневматичним, гідравлічним або автономним неелектричним двигуном:  
8467000000  Инструменты ручные с пневматическим, гидравлическим или с встроенным неэлектрическим двигателем:  
8468000000  Обладнання та апаратура для паяння або зварювання м'якими та твердими припоями, придатні чи не придатні для різання, крім включених до товарної позиції 8515; машини та апарати для поверхневої термообробки, які працюють на газу:  
8468000000  Оборудование и аппараты для пайки, в том числе тугоплавким припоем, или сварки, пригодные или не пригодные для резки, не включенные в товарную позицию 8515; машины и аппараты для поверхностной термообработки, работающие на газе:  
8469000000  Машинки друкарські, крім принтерів товарної позиції 8471; машини для оброблення текстів:  
8469000000  Машинки пишущие, кроме принтеров товарной позиции 8471; устройства для обработки текстов:  
8470000000  Калькулятори та кишенькові машинки для записування, відтворювання і візуального представлення даних з функціями калькулятора; лічильні машини, поштові маркувальні машини, апарати для видавання квитків та аналогічні машини з лічильними пристроями; апарати касові:  
8470000000  Калькуляторы и карманные машины записи, воспроизведения и визуального представления данных с функциями калькулятора; бухгалтерские машины, почтовые маркировочные машины, аппараты билетные и другие аналогичные машины со счетными устройствами; аппараты кассовые:  
8471000000  Машини для автоматичної обробки інформації та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні пристрої, машини для перенесення даних на носії інформації у закодованому вигляді та машини для обробки цієї інформації, не включені до інших угруповань:  
8471000000  Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, машины для переноса данных на носители информации в кодированной форме и машины для обработки подобной информации, в другом месте не поименованные:  
8472000000  Інше обладнання конторське (наприклад, гектографічні або трафаретні розмножувальні апарати, машини для друкування адрес, пристрої для автоматичного видавання банкнот, машини для сортування, рахування або пакування монет, машини для гостріння олівців, машини для перфорації або скріплення книг, документів, брошур):  
8472000000  Оборудование конторское (например, гектографические или трафаретные множительные аппараты, машины адресные, автоматические устройства для выдачи банкнот, машины для сортировки, подсчета или упаковки монет, машинки для заточки карандашей, перфорационные машины или машины для скрепления скобами брошюр, книг, документов) прочее:  
8473000000  Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів тощо), призначені винятково або головним чином для машин товарних позицій 8469-8472:  
8473000000  Части и принадлежности (кроме футляров, чехлов и аналогичных изделий), предназначенные исключительно или в основном для машин товарных позиций 8469 - 8472:  
8474000000  Обладнання для сортування, просіювання, сепарації, миття, подрібнення, розтовчення, розмелювання, змішування або перемішування ґрунту, каміння, руд чи інших твердих мінеральних речовин (включаючи порошки та пасти); обладнання для агломерації, формування, брикетування або відливання твердого мінерального палива, керамічних паст, незатверділого цементу, гіпсу або інших мінеральних речовин у вигляді порошку або пасти; машини формувальні для виробництва піщаних ливарних форм:  
8474000000  Оборудование для сортировки, промывки, измельчения, размалывания, смешивания или перемешивания грунта, камня, руд или других минеральных ископаемых в твердом (в том числе порошкообразном или пастообразном) состоянии; оборудование для агломерации, формовки или отливки твердого минерального топлива, керамических составов, незатвердевшего цемента, гипсовых материалов или других минеральных веществ в порошкообразном или пастообразном состоянии; машины формовочные для изготовления литейных форм из песка:  
8475000000  Машини для збирання електричних або електронних ламп, трубок або електронно- променевих трубок чи газорозрядних ламп у скляних колбах; машини для виробництва або гарячого оброблення скла або скляних виробів:  
8475000000  Машины для сборки электрических или электронных ламп, трубок или электроннолучевых трубок или газоразрядных ламп в стеклянных колбах; машины для изготовления или горячей обработки стекла или стеклянных изделий:  
8476000000  Автомати для торгівлі (наприклад, для продажу поштових марок, цигарок, продовольчих товарів або напоїв), включаючи автомати для розміну банкнот та монет:  
8476000000  Автоматы торговые (например, для продажи почтовых марок, сигарет, продовольственных товаров или напитков), включая автоматы для размена банкнот и монет:  
8477000000  Обладнання для обробки гуми або пластмаси або для виробництва виробів з цих матеріалів, не включені до інших угруповань:  
8477000000  Оборудование для обработки резины или пластмасс или для производства продукции из этих материалов, в другом месте не поименованное:  
8478000000  Обладнання для переробки або обробки тютюну, не включене до інших угруповань:  
8478000000  Оборудование для подготовки или приготовления табака, в другом месте не поименованное:  
8479000000  Машини та механічні пристрої спеціального призначення, не включені до інших угруповань:  
8479000000  Машины и механические устройства специального назначения, в другом месте не поименованные:  
8480000000  Опоки та виливниці для металоливарного виробництва; піддони ливарні; моделі ливарні; форми (крім виливниць) для лиття металів, карбідів металів, скла, мінеральних матеріалів, гуми або пластмас:  
8480000000  Опоки и изложницы; литейные поддоны; литейные модели; формы (кроме изложниц) для литья металлов, металлических карбидов, стекла, минеральных материалов, резины или пластмасс:  
8481000000  Крани, клапани, вентилі та аналогічна арматура для трубопроводів, котлів, резервуарів, цистерн, баків або аналогічних ємностей, включаючи редукційні клапани та терморегулювальні вентилі:  
8481000000  Краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, включая редукционные и терморегулирующие клапаны:  
8482000000  Підшипники кулькові або роликові, циліндричні або голкові:  
8482000000  Подшипники шариковые или роликовые:  
8483000000  Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, підшипники ковзання; зубчасті передачі та зубчасті колеса зібрані з валами, кулькові або роликові гвинтові передачі; коробки передач та інші варіатори швидкості, включаючи гідротрансформатори; маховики та шківи, включаючи поліспасти; муфти та з'єднувальні вали (включаючи універсальні шарніри Гука, кардани):  
8483000000  Валы трансмиссионные (включая кулачковые и коленчатые) и кривошипы; корпуса подшипников, подшипники скольжения; зубчатые передачи и зубчатые колеса в сборе с валами, шариковые или роликовые винтовые передачи; коробки передач и другие редукционные механизмы, включая гидротрансформаторы; маховики и шкивы, включая полиспасты, муфты, шарнирные муфты (включая универсальные шарниры Гука, карданы):  
8484000000  Прокладки та аналогічні ущільнення з листового металу в комбінації з іншими матеріалами або складені з двох чи більше шарів металу; набори чи комплекти прокладок різних за складом в упаковках, механічні ущільнення:  
8484000000  Прокладки и аналогичные сочленения из листового металла в сочетании с другим материалом или состоящие из двух или более слоев металла; наборы или комплекты прокладок и аналогичных сочленений, различных по составу, в различной упаковке; механические уплотнения:  
8485000000  Частини обладнання, не включені до інших угруповань, що не мають електричних з'єднань, ізоляторів, контактів, котушок проводів або інших електричних елементів:  
8485000000  Части оборудования, не имеющие электрических соединений, изоляторов, контактов, катушек, проводов или других электрических деталей, в другом месте не поименованные:  
8486000000  Машини та апаратура, які використовуються виключно або переважно у виробництві напівпровідникових булів або пластин, напівпровідникових приладів, електронних інтегральних схем або пласких дисплейних панелей; машини та апаратура, зазначені у примітці 9 (С) до цієї групи; частини та приладдя:  
8486000000  Машины и аппаратура, используемые исключительно или в основном для производства полупроводниковых булей или пластин, полупроводниковых приборов, электронных интегральных схем или плоских дисплейных панелей; машины и аппаратура, поименованные в примечании 9В к данной группе; части и принадлежности:
  - 
  
8487000000  Частини обладнання, в іншому місці не зазначені, що не мають електричних з’єднань, ізоляторів, контактів, котушок, проводів або інших електричних елементів:  
8487000000  Части оборудования, не имеющие электрических соединений, изоляторов, контактов, катушек или других электрических деталей, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные:
  - 
  

Не знаете, как отыскать нужный вам сектор рынка? Воспользуйтесь формой поиска, расположенной на этой странице в верхнем левом углу!
ГДЕ МЫ...
До початку
Розділ XVI
Група 84
  
Спасибо за интерес к компании АПН.
Все вопросы Вы можете задать нам по e-mail: info@apn-ua.com


info@apn-ua.com     
  2001-2021©АПН