Исследование рынков с любой степенью детализации
Агентство Промышленных Новостей - Контакты Agency of Industrial News АПН
Агентство Промышленных Новостей Агентство Промышленных Новостей
Поиск по сайту  
Агентство Промышленных Новостей
Номенклатуры и классификаторы продукции
Агентство Промышленных Новостей
market review
Вход для подписчиков
Проект SuccessCRM
АПН
АПН
АПН
О компании
О компании
Методики
Методики
Бизнес-пакеты
Бизнес-пакеты
Бизнес-планирование
Бизнес-планирование
Архив аналитики
Архив аналитики
Контакты 
Контакты 

Промышленные
выставки 
<br>Промышленные<br>выставки 

Експорт і імпорт України.
Прилади та апарати оптичні, для фотографування або кінематографії, вимірювання, контролю або вимірювання точності; апарати медико-хірургічні; їх частини та приладдя (Группа 90)

УКТ ЗЕД
ТН ВЭД СНГ
9001000000  Волокна оптичні та джгути волоконно-оптичні; кабелі волоконно-оптичні, крім кабелів товарної позиції 8544; листи або пластини з поляризаційного матеріалу; лінзи (включаючи контактні), призми, дзеркала та оптичні елементи з будь-яких матеріалів, неоправлені, крім таких елементів, виготовлених з оптично необробленого скла:  
9001000000  Волокна оптические и жгуты волоконно-оптические; кабели волоконно-оптические прочие, кроме указанных в товарной позиции 8544; листы и пластины из поляризационного материала; линзы (включая контактные), призмы, зеркала и прочие оптические элементы, из любого материала, неоправленные, кроме таких элементов из оптически не обработанного стекла:  
9002000000  Лінзи, призми, дзеркала та інші оптичні елементи з будь-яких матеріалів, оправлені, для інструментів або апаратури, крім таких елементів, виготовлених з оптично необробленого скла:  
9002000000  Линзы, призмы, зеркала и прочие оптические элементы, из любого материала, в сборе, являющиеся частями инструментов и приборов или приспособлениями для них, кроме таких элементов из оптически не обработанного стекла:  
9003000000  Оправи та арматура для окулярів, захисних окулярів або аналогічних виробів та їх частини:  
9003000000  Оправы и арматура для очков, защитных очков или аналогичных оптических приборов, и их части:  
9004000000  Окуляри, захисні окуляри та інші оптичні вироби, коригувальні, захисні або інші:  
9004000000  Очки, защитные очки и аналогичные оптические приборы, корректирующие, защитные или прочие:  
9005000000  Біноклі, монокуляри та інші оптичні труби та їх каркаси; інші астрономічні прибори та їх каркаси, за винятком радіоастрономічних приборів:  
9005000000  Бинокли, монокуляры, прочие оптические трубы и их арматура; прочие астрономические приборы и опоры для них, кроме радиоастрономических приборов:  
9006000000  Фотоапаратура (крім кіноапаратури); фотоспалахи та лампи-спалахи, крім розрядних ламп та трубок товарної позиції 8539:  
9006000000  Фотокамеры (кроме кинокамер); фотовспышки и лампы-вспышки, кроме газоразрядных ламп товарной позиции 8539:  
9007000000  Кіноапарати та кінопроектори, з апаратурою звукозапису чи звуковідтворення або без неї:  
9007000000  Киноаппараты и кинопроекторы, содержащие или не содержащие звукозаписывающие или звуковоспроизиодящие устройства:  
9008000000  Проектори зображення, крім кінематографічних; збільшувальна або зменшувальна фотоапаратура (крім кінематографічних):  
9008000000  Проекторы изображений, кроме кинематографических; фотоувеличители и оборудование для проецирования изображений с уменьшением (кроме кинематографического):  
9009000000  Апаратура фотокопіювальна з оптичною системою або контактного типу та апаратура термокопіювальна:  
9009000000  Фотокопировальные машины с оптической системой или контактного типа и термокопировальные машины:  
9010000000  Апаратура та обладнання для фото- або кінолабораторій (включаючи апаратуру для проекціонування або нанесення зображень електричних схем на чутливих поверхнях напівпровідникових матеріалів), в іншому місці цієї групи не пойменовані; негатоскопи; екрани проекційні:  
9010000000  Аппаратура и оборудование для фото - и кинолабораторий (включая аппаратуру для проецирования или нанесения изображений схем на сенсибилизированные полупроводниковые материалы), в другом месте данной группы не поименованные; негатоскопы; экраны проекционные:  
9011000000  Мікроскопи оптичні складні, включаючи мікроскопи для мікрофотографування, для мікрокінозйомок або мікропроекціювання:  
9011000000  Микроскопы оптические сложные, включая микроскопы для микрофотосъемки, микрокиносъемки или микропроецирования:  
9012000000  Мікроскопи, крім оптичних; діфрактографи:  
9012000000  Микроскопы, кроме оптических; аппараты дифракционные:  
9013000000  Пристрої на рідких кристалах, крім виробів, конкретніше згаданих в інших товарних позиціях; лазери, крім лазерних діодів; інша апаратура та інструменти оптичні в іншому місці цієї групи не пойменовані:  
9013000000  Устройства на жидких кристаллах, кроме изделий, более точно описанных в других товарных позициях; лазеры, кроме лазерных диодов; приборы и инструменты оптические прочие, в другом месте данной группы не поименованные:  
9014000000  Інші компаси, включаючи навігаційні; навігаційні інструменти та апаратура:  
9014000000  Компасы для определения направления; навигационные приборы и инструменты прочие:  
9015000000  Прилади та апаратура геодезичні (включаючи фотограмметричні), топографічні, землемірні, гідрографічні, океанографічні, гідрологічні, метеорологічні або геофізичні, за винятком компасів; далекоміри:  
9015000000  Приборы и инструменты топографические (включая фотограмметрические), гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические, кроме компасов; дальномеры:  
9016000000  Терези, чутливі до маси в 0,05 г чи більше, з важками або без них:  
9016000000  Весы чувствительностью 0,05 г или более, с разновесами или без них:  
9017000000  Інструменти для креслення, розмічання креслярських робіт або математичних розрахунків (наприклад, машинки креслярські, пантографи, транспортири, готовальні, логарифмічні лінійки, калькулятори тощо); ручні інструменти для вимірювання довжини (наприклад, вимірювальні стержні та рулетки, мікрометри, штангенциркулі, кронциркулі, лекала та шаблони), в іншому місці цієї групи не пойменовані:  
9017000000  Инструменты для черчения, разметки и математических расчетов (например, чертежные машины, пантографы, транспортиры, чертежные наборы, логарифмические линейки, дисковые калькуляторы); инструменты ручные для измерения линейных размеров (например, измерительные стержни и рулетки, микрометры, кронциркули), в другом месте не поименованные:  
9018000000  Прилади, що використовуються у медицині, хірургії, стоматології або ветеринарії, включаючи сцинтографічні апарати та іншу електромедичну апаратуру, а також апарати для досліджень зору:  
9018000000  Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения:  
9019000000  Апарати для механотерапії; для масажу; апаратура психотехнічна; апарати для озонотерапії, кисневої та аерозольної терапії, штучного дихання, реанімації та інша апаратура для дихальної терапії:  
9019000000  Аппаратура для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических тестов на профессиональную пригодность; аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура:  
9020000000  Інші апарати дихальні та газові маски, за винятком захисних масок без фільтрувальних пристроїв і змінної фільтрувальної речовини:  
9020000000  Аппаратура дыхательная прочая и газовые маски, кроме защитных масок, без механических деталей и сменных фильтров:  
9021000000  Пристосування ортопедичні, включаючи медико- хірургічні пояси, бандажі та милиці; шини, лубки та інші пристосування для лікування переломів; протезні вироби та апарати; апарати для поліпшення слуху у глухих та інші апарати, які носять на собі або вживлюють в організм, щоб компенсувати якийсь недолік чи фізичну ваду:  
9021000000  Приспособления ортопедические, включая костыли, хирургические ремни и бандажи; шины и прочие приспособления для лечения переломов; части тела искусственные; аппараты слуховые и прочие приспособления, которые носятся на себе, с собой или имплантируются в тело для компенсации недоразвития органа или его утери:  
9022000000  Апаратура, яка використовує або не використовує рентгенівські, альфа-, бета- або гамма- випромінювання для медичного, хірургічного, стоматологічного або ветеринарного використання, включаючи радіофотографічні та радіотерапевтичні апарати, рентгенівські трубки та інші генератори рентгенівських променів, генератори високої напруги, пульти керування, екрани, столи, крісла та аналогічні засоби для обстеження або лікування:  
9022000000  Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа-, бета- или гамма-излучений, предназначенная или не предназначенная для медицинского, хирургического, стоматологического или ветеринарного использования, включая аппаратуру рентгенографическую или радиотерапевтическую, рентгеновские трубки и прочие генераторы рентгеновского излучения, генераторы высокого напряжения, щиты и пульты управления, экраны, столы для обследования или лечения, кресла и аналогичные изделия:  
9023000000  Прилади, апарати та моделі демонстраційного призначення (наприклад, навчаль- ні або виставкові), непридатні для іншого використання:  
9023000000  Приборы, аппаратура и модели, предназначенные для демонстрационных целей (например, при обучении или экспонировании), непригодные для другого использования:  
9024000000  Машини та апарати для випробування міцності, сили тяги, стискання, пружності або інших механічних властивостей матеріалів (наприклад, металів, деревини, текстильних матеріалів, пластмас):  
9024000000  Машины и приборы для испытаний на твердость, прочность, растяжение и сжатие, эластичность или другие механические свойства материалов (например, металлов, древесины, текстильных материалов, бумаги, пластмасс):  
9025000000  Ареометри та аналогічні плавальні інструменти, термометри, пірометри, барометри, гігрометри та психрометри, із записувальними пристроями або без, комбіновані або не комбіновані між собою:  
9025000000  Ареометры и аналогичные приборы, действующие при погружении в жидкость, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры, с записывающим устройством или без записывающего устройства, любые комбинации этих приборов:  
9026000000  Прилади та апаратура для вимірювання або контролю витрат, рівня, тиску чи інших змінних характеристик рідин або газів (наприклад, лічильники, витратоміри, покажчики рівня, манометри, лічильники теплоти), крім приладів та апаратури товарних позицій 9014, 9015, 9028 або 9035:  
9026000000  Приборы или аппаратура для измерения или контроля расхода, уровня, давления или других переменных характеристик жидкостей или газов (например, расходомеры, указатели уровня, манометры, тепломеры), кроме приборов и аппаратуры товарной позиции 9014, 9015, 9028 или 9032:  
9027000000  Прилади та апаратура для фізичних або хімічних аналізів (наприклад, поляризатори, рефрактометри, спектрометри- аналізатори газу або диму); прилади та апаратура для визначення в'язкості, пористості, розтягу, поверхневого тиску тощо, для калориметричних, акустичних або фотометричних вимірювань (включаючи покажчики часу витримки); мікротоми:  
9027000000  Приборы и аппаратура для физического или химического анализа (например, поляриметры, рефрактометры, спектрометры, газо- или дымоанализаторы); приборы и аппаратура для измерения или контроля вязкости, пористости, расширения, поверхностного натяжения или аналогичные; приборы и аппараты для измерения или контроля количества тепла, звука или света (включая экспонометры); микротомы:  
9028000000  Лічильники газові, лічильники рідин або лічильники електроенергії, включаючи ті, що використовуються для стандартизації цих величин:  
9028000000  Счетчики подачи или производства газа, жидкости или электроэнергии, включая калибрующие:  
9029000000  Інші лічильники (наприклад, лічильники числа обертів або кількості продукції, лічильники таксі, покажчики пройденого шляху, педометри); спідометри та тахометри, крім включених до товарної позиції 9014 або 9015; стробоскопи:  
9029000000  Счетчики числа оборотов и количества продукции, таксометры, милеометры, шагомеры и аналогичные приборы; спидометры и тахометры, кроме указанных в товарной позиции 9014 или 9015; стробоскопы:  
9030000000  Осцилоскопи, спектроаналізатори та інші прилади і апарати для вимірювання або контролю електричних величин, крім вимірювальних приладів товарної позиції 9028; прилади та апарати для вимірювання та виявлення альфа-, бета-, гамма-, рентгенівських, космічних та інших іонізуючих випромінювань:  
9030000000  Осциллоскопы, анализаторы спектра, прочие приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, кроме измерительных приборов товарной позиции 9028; приборы и аппаратура для обнаружения или измерения альфа-, бета-, гамма-, рентгеновского, космического или прочих ионизирующих излучений:  
9031000000  Контрольно- вимірювальні прилади, апаратура та пристрої, не включені до інших груп; проектори профільні:  
9031000000  Измерительные или контрольные приборы, устройства и машины, в другом месте данной группы не поименованные; проекторы профильные:  
9032000000  Прилади та апаратура для автоматичного регулювання або контролю:  
9032000000  Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления:  
9033000000  Частини та приладдя для машин, апаратів, інструментів групи 90, не включені до інших груп  
9033000000  Части и принадлежности (в другом месте данной группы не поименованные) к машинам, приборам, инструментам или аппаратуре группы 90  

Не знаете, как отыскать нужный вам сектор рынка? Воспользуйтесь формой поиска, расположенной на этой странице в верхнем левом углу!
ГДЕ МЫ...
До початку
Розділ XVIII
Група 90
  
Спасибо за интерес к компании АПН.
Все вопросы Вы можете задать нам по e-mail: info@apn-ua.com


info@apn-ua.com     
  2001-2019©АПН