Исследование рынков с любой степенью детализации
Агентство Промышленных Новостей - Контакты Agency of Industrial News АПН
Агентство Промышленных Новостей Агентство Промышленных Новостей
Поиск по сайту  
Агентство Промышленных Новостей
Номенклатуры и классификаторы продукции
Агентство Промышленных Новостей
market review
Вход для подписчиков
Проект SuccessCRM
АПН
АПН
АПН
О компании
О компании
Методики
Методики
Бизнес-пакеты
Бизнес-пакеты
Бизнес-планирование
Бизнес-планирование
Архив аналитики
Архив аналитики
Контакты 
Контакты 

Промышленные
выставки 
<br>Промышленные<br>выставки 

Експорт і імпорт України.
Сіль; сірка; землі та каміння; штукатурні матеріали, вапно та цемент (Группа 25)

УКТ ЗЕД
ТН ВЭД СНГ
2501000000  Сіль (включаючи столову і денатуровану) та хлорид натрію чистий, розчинені або не розчинені у воді, а також ті, що містять добавки речовин, які запобігають агломерації чи перешкоджають злипанню частинок [що забезпечують сипкість сухих продуктів та плинність рідких]; вода морська:  
2501000000  Соль (включая соль столовую и денатурированную) и хлорид натрия чистый, растворенные или не растворенные в воде, а также содержащие добавки агентов, препятствующих слипанию частиц [обеспечивающих сыпучесть сухих продуктов и текучесть жидких]; вода морская:  
2502000000  Пірит невипалений  
2502000000  Пирит необожженный  
2503000000  Сірка усіх видів, крім сірки сублімованої, осадженої та колоїдної:  
2503000000  Сера всех видов, кроме серы сублимированной, осажденной или коллоидной:  
2504000000  Графіт природний:  
2504000000  Графит природный:  
2505000000  Піски природні усіх видів, забарвлені або незабарвлені, крім металоносних пісків групи 26:  
2505000000  Пески природные всех видов, окрашенные или неокрашенные, кроме металлоносных песков группы 26:  
2506000000  Кварц (крім природних пісків); кварцит, начорно оброблений або необроблений, розпиляний або нерозпиляний чи розділений інакше на блоки або плити прямокутної або квадратної форми:  
2506000000  Кварц (кроме песка природного); кварцит грубо раздробленный или нераздробленный, распиленный или нераспиленный, или разделенный другим способом на блоки или плиты прямоугольной (включая квадратную) формы:  
2507000000  Каолін та глини каолінові інші, кальциновані або некальциновані:  
2507000000  Каолин и глины каолиновые прочие, кальцинированные или некальцинированные:  
2508000000  Інші глини (крім спучених глин товарної позиції 6806), андалузит, кіаніт, силіманіт, кальциновані або некальциновані; муліт; землі шамотні або динасові:  
2508000000  Глины прочие (исключая набухающие глины товарной позиции 6806), андалузит, кианит, силлиманит, кальцинированные или некальцинированные глины; муллит; земли шамотные или динасовые:  
2509000000  Крейда  
2509000000  Мел  
2510000000  Фосфати кальцію природні [фосфорити], фосфати алюмінієво- кальцієві природні та крейда фосфатна:  
2510000000  Фосфаты кальция природные [фосфориты], фосфаты алюминиево-кальциевые природные и мел фосфатный:  
2511000000  Сульфат барію природний (барит); карбонат барію природний (вітерит), кальцинований або некальцинований, крім оксиду барію товарної позиції 2816:  
2511000000  Сульфат бария природный (барит); карбонат бария природный (витерит), кальцинированный или некальцинированный, кроме оксида бария товарной позиции 2816:  
2512000000  Землі інфузорні [гірська мука] кремнисті (наприклад, кізельгур, трепел та діатоміт) та аналогічні крем'яні землі з питомою вагою не більш як 1, кальциновані або некальциновані  
2512000000  Земли инфузорные [горная мука] кремнистые (например, кизельгур, трепел и диатомит) и аналогичные кремнистые земли, кальцинированные или некальцинированные, с удельным весом 1 или менее  
2513000000  Пемза; наждак; корунд природний, гранат природний та інші природні абразивні матеріали, термічно оброблені або необроблені:  
2513000000  Пемза; наждак; корунд природный, гранат природный и прочие природные абразивные материалы, термически обработанные или необработанные:  
2514000000  Сланець, начорно оброблений або необроблений, розпиляний або нерозпиляний, чи розділений інакше на блоки або плити прямокутної або квадратної форми  
2514000000  Сланец, грубо раздробленный или нераздробленный, распиленный или нераспиленный, либо разделенный другим способом на блоки или плиты прямоугольной (включая квадратную) формы  
2515000000  Мармур, травертин [вапняковий туф], екаусин та інші види вапняків для монументів або будівництва з питомою вагою не менш як 2,5 та алебастр, начорно оброблені або необроблені, розпиляні або нерозпиляні чи розділені інакше на блоки або плити прямокутної або квадратної форми:  
2515000000  Мрамор, травертин [известковый туф], экаусин и другие известняки для монументов или строительства с удельным весом 2,5 г/куб см или более, и алебастр, грубо раздробленные или нераздробленные, распиленные или нераспиленные, либо разделенные другим способом на блоки или плиты прямоугольной (включая квадратную) формы:  
2516000000  Граніт, порфір, базальт, пісковик та інші камені для монументів або будівництва, начорно оброблені або необроблені, розпиляні або нерозпиляні, або розділені інакше на блоки або плити прямокутної або квадратної форми:  
2516000000  Гранит, порфир, базальт, песчаник и камень для монументов или строительства прочий, грубо раздробленные или нераздробленные, распиленные или нераспиленные, либо разделенные другим способом на блоки или плиты прямоугольной (включая квадратную) формы:  
2517000000  Галька, гравій, щебінь або подрібнене каміння, що звичайно використовуються як наповнення бетону або для мостіння шосейних доріг та залізниць, або інших видів баласту, галька та гравій, термічно оброблені або необроблені; макадам [дорожнє покриття з щебеню] з шлаку, окалини чи аналогічних промислових відходів, з вмістом або без вмісту матеріалів, які перелічені на початку цієї товарної позиції; гудронований макадам, гранули, дрібняк та порошок з каменю товарної позиції 2515 або 2516, термічно оброблені або необроблені:  
2517000000  Галька, гравий, щебень или дроблений камень, обычно используемые в качестве наполнителей бетона, балласта [щебеночного слоя] для шоссейных дорог и железнодорожных путей или другого балласта, галька и кремневая галька, термически обработанные или необработанные; макадам [щебеночное дорожное покрытие] из шлака, дросса или аналогичных промышленных отходов, включающий или не включающий материалы, указанные в первой части товарной позиции; гудронированный макадам; гранулы, крошка и порошок из камня товарной позиции 2515 или 2516, термически обработанные или необработанные:  
2518000000  Доломіт, кальцинований або некальцинований; доломіт обтесаний або грубо оброблений, розпиляний або розділений інакше на блоки або плити прямокутної або квадратної форми; доломіт агломерований (включаючи гудронований):  
2518000000  Доломит кальцинированный или некальцинированный; доломит грубо раздробленный или распиленный, либо разделенный другим способом на блоки или плиты прямоугольной (включая квадратную) формы; доломит агломерированный (включая гудронирован- ный):  
2519000000  Карбонат магнію природний (магнезит); магнезія плавлена; магнезія перепалена (агломерована) з вмістом або без вмісту невеликої кількості інших оксидів, доданих перед агломерацією; інші оксиди магнію, з домішками або без домішок:  
2519000000  Карбонат магния природный (магнезит); магнезия плавленая; магнезия пережженная (агломерирован- ная), содержащая или не содержащая небольшие количества других оксидов, добавляемых перед агломерацией; прочие оксиды магния, с примесями или без примесей:  
2520000000  Гіпс; ангідрит; штукатурка [у вигляді кальцинованого гіпсу або сульфату кальцію], забарвлена або незабарвлена, з вмістом або без вмісту невеликої кількості прискорювачів або уповільнювачів:  
2520000000  Гипс; ангидрит; штукатурка (представляющая собой кальцинированный гипс или сульфат кальция), неокрашенная или окрашенная, содержащая или не содержащая небольшие количес- тва ускорителей или замедлителей:  
2521000000  Флюс вапнистий; вапняк та інший вапняковий камінь, використовувані для виготовлення вапна або цементу  
2521000000  Флюс известняковый; известняк и прочий извест- няковый камень, используемый для изготовления извести или цемента  
2522000000  Вапно негашене, гашене та гідравлічне, крім оксиду та гідроксиду кальцію товарної позиції 2825:  
2522000000  Известь негашеная, гашеная и гидравлическая, кроме оксида и гидроксида кальция, указанных в товарной позиции 2825:  
2523000000  Портландцемент, глиноземистий цемент, шлако- портландцемент, сульфатостійкий цемент та подібні цементи, які тверднуть від води, забарвлені або незабарвлені, готові чи у формі клінкерів:  
2523000000  Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый, цемент суперсульфатный и аналогичные гидравлические цементы, неокрашенные или окрашенные, готовые или в форме клинкеров:  
2524000000  Азбест:  
2524000000  Асбест:  
2525000000  Слюда, включаючи розщеплену на пластини або луски неправильної форми (splittings); відходи слюди:  
2525000000  Слюда, в том числе щипаная; слюдяные отходы:  
2526000000  Стеатит природний, начорно оброблений або необроблений; розпиляний або нерозпиляний чи розділений інакше на блоки або плити прямокутної або квадратної форми; тальк:  
2526000000  Стеатит природный, грубо раздробленный или нераздробленный, распиленный или нераспиленный, либо разделенный другим способом на блоки или плиты прямоугольной (включая квадратную) формы; тальк:  
2527000000  Кріоліт природний; хіоліт природний  
2527000000  Криолит природный; хиолит природный  
2528000000  Борати натрію природні та їх концентрати (кальциновані або некальциновані), крім боратів, виділених з природних сольових розчинів; борна кислота природна з вмістом не більш як 85 мас.% H(3)BO(3) у перерахунку на суху речовину:  
2528000000  Бораты природные и их концентраты (кальцинированные или некальцинированные), кроме боратов, выделенных из природных рассолов; борная кислота природная, содержащая не более 85 мас% Н3ВО3 в пересчете на сухой продукт:  
2529000000  Польовий шпат; лейцит; нефелін та сієніт нефеліновий; флюорит [плавиковий шпат]:  
2529000000  Полевой шпат; лейцит; нефелин и нефелиновый сиенит; флюорит [плавиковый шпат]:  
2530000000  Мінеральні речовини, не включені до інших угруповань:  
2530000000  Вещества минеральные, в другом месте не поименованные:  

Не знаете, как отыскать нужный вам сектор рынка? Воспользуйтесь формой поиска, расположенной на этой странице в верхнем левом углу!
ГДЕ МЫ...
До початку
Розділ V
Група 25
  
Спасибо за интерес к компании АПН.
Все вопросы Вы можете задать нам по e-mail: info@apn-ua.com


info@apn-ua.com     
  2001-2021©АПН