Исследование рынков с любой степенью детализации
Агентство Промышленных Новостей - Контакты Agency of Industrial News АПН
Агентство Промышленных Новостей Агентство Промышленных Новостей
Поиск по сайту  
Агентство Промышленных Новостей
Номенклатуры и классификаторы продукции
Агентство Промышленных Новостей
market review
Вход для подписчиков
Проект SuccessCRM
АПН
АПН
АПН
О компании
О компании
Методики
Методики
Бизнес-пакеты
Бизнес-пакеты
Бизнес-планирование
Бизнес-планирование
Архив аналитики
Архив аналитики
Контакты 
Контакты 

Промышленные
выставки 
<br>Промышленные<br>выставки 

Експорт і імпорт України.
Продукти неорганічної хімії: сполуки неорганічні або органічні дорогоцінних металів, рідкоземельних металів, радіоактивних елементів або ізотопів (Группа 28)

УКТ ЗЕД
ТН ВЭД СНГ
2801000000  Фтор, хлор, бром і йод:  
2801000000  Фтор, хлор, бром и йод:  
2802000000  Сірка сублімована або осаджена; сірка колоїдна  
2802000000  Сера сублимированная или осажденная; сера коллоидная  
2803000000  Вуглець (сажа та інші форми вуглецю, не включені до інших угруповань):  
2803000000  Углерод (сажи и прочие формы углерода, в другом месте не поименованные):  
2804000000  Водень, інертні гази та інші неметали:  
2804000000  Водород, газы инертные и прочие неметаллы:  
2805000000  Лужні або лужноземельні метали; рідкісноземельні метали, скандій та ітрій, у чистому вигляді, у сумішах або сплавах; ртуть:  
2805000000  Металлы щелочные или щелочноземельные; металлы редкоземельные, скандий и иттрий в чистом виде, в смесях или сплавах; ртуть:  
2806000000  Водень хлористий (соляна кислота); хлорсульфонова кислота:  
2806000000  Водород хлорид (кислота соляная); кислота хлорсульфоновая:  
2807000000  Сірчана кислота; олеум:  
2807000000  Серная кислота; олеум:  
2808000000  Азотна кислота; сульфоазотні кислоти  
2808000000  Азотная кислота; сульфоазотные кислоты  
2809000000  Оксид фосфору (V); фосфорна кислота та поліфосфорні кислоти:  
2809000000  Оксид фосфора (V); фосфорная кислота и полифосфорные кислоты:  
2810000000  Оксиды бора; кислоты борные  
2811000000  Інші неорганічні кислоти та інші неорганічні кисневмісні сполуки неметалів:  
2811000000  Кислоты неорганические прочие и неорганические кислородсодержащие соединения неметаллов прочие:  
2812000000  Галогеніди та галогенідоксиди неметалів:  
2812000000  Галогениды и галогенидоксиды неметаллов:  
2813000000  Сульфіди неметалів; трисульфід фосфору технічний:  
2813000000  Сульфиды неметаллов; трисульфид фосфора технический:  
2814000000  Аміак, безводний або у водному розчині (нашатирний спирт):  
2814000000  Аммиак, безводный или в водном растворе:  
2815000000  Гідроксид натрію (каустична сода); гідроксид калію (каустичний поташ); пероксиди натрію чи калію:  
2815000000  Гидроксид натрия (сода каустическая) [едкий натр], гидроксид калия [едкое кали]; пероксиды натрия или калия:  
2816000000  Гідроксид і пероксид магнію; оксиди, гідроксиди та пероксиди стронцію або барію:  
2816000000  Гидроксид и пероксид магния; оксиды, гидроксиды и пероксиды стронция или бария:  
2817000000  Оксид цинку; пероксид цинку  
2817000000  Оксид цинка; пероксид цинка  
2818000000  Корунд штучний з точно визначеним чи не визначеним хімічним складом; оксид алюмінію; гідроксид алюмінію:  
2818000000  Искусственный корунд определенного или неопределенного химического состава; оксид алюминия; гидроксид алюминия:  
2819000000  Оксиди та гідроксиди хрому:  
2819000000  Оксиды и гидроксиды хрома:  
2820000000  Оксиди марганцю:  
2820000000  Оксиды марганца:  
2821000000  Оксиди та гідроксиди заліза; мінеральні барвники, що містять не менш як 70 мас.% сполук заліза у перерахунку на Fe(2)O(3):  
2821000000  Оксиды и гидроксиды железа; краски земляные [красители минеральные], содержащие 70 мас% или более химически связанного железа в пересчете на Fе2O3:  
2822000000  Оксиди та гідроксиди кобальту; оксиди кобальту технічні  
2822000000  Оксиды и гидроксиды кобальта; оксиды кобальта технические  
2823000000  Оксиди титану  
2823000000  Оксиды титана  
2824000000  Оксиди свинцю; свинцевий сурик (червоний та оранжевий):  
2824000000  Оксиды свинца; сурик свинцовый (красный и оранжевый):  
2825000000  Гідразин і гідроксиламін та їх неорганічні солі; інші неорганічні основи; інші оксиди, гідроксиди та пероксиди металів:  
2825000000  Гидразин и гидроксиламин и их неорганические соли; неорганические основания прочие; оксиды, гидроксиды и пероксиды металлов прочие:  
2826000000  Фториди; фторосилікати, фтороалюмінати та інші комплексні солі фтору:  
2826000000  Фториды; фторосиликаты, фтороалюминаты и прочие комплексные соли фтора:  
2827000000  Хлориди, оксихлориди та гідроксидхлориди; броміди та оксиброміди; йодиди та йодидоксиди:  
2827000000  Хлориды, оксидхлориды и гидроксидхлориды; бромиды и бромидоксиды; йодиды и йодидоксиды:  
2828000000  Гіпохлорити; гіпохлорит кальцію технічний; хлорити; гіпоброміти:  
2828000000  Гипохлориты; гипохлорит кальция технический; хлориты; гипобромиты:  
2829000000  Хлорати та перхлорати; бромати та пербромати; йодати та перйодати:  
2829000000  Хлораты и перхлораты; броматы и перброматы; йодаты и перйодаты:  
2830000000  Сульфіди; полісульфіди:  
2830000000  Сульфиды; полисульфиды:  
2831000000  Дитіоніти та сульфоксилати:  
2831000000  Дитиониты и сульфоксилаты:  
2832000000  Сульфіти; тіосульфати:  
2832000000  Сульфиты; тиосульфаты:  
2833000000  Сульфати; галуни; пероксосульфати (персульфати):  
2833000000  Сульфаты; квасцы; пероксосульфаты (персульфаты):  
2834000000  Нітрити; нітрати:  
2834000000  Нитриты; нитраты:  
2835000000  Фосфінати (гіпофосфіти), фосфонати (фосфіти), фосфати та поліфосфати:  
2835000000  Фосфинаты (гипофосфиты), фосфонаты (фосфиты), фосфаты и полифосфаты:  
2836000000  Карбонати; пероксокарбонати (перкарбонати); карбонат амонію технічний, що містить карбонат амонію:  
2836000000  Карбонаты; пероксокарбонаты (перкарбонаты); карбонат аммония технический, содержащий карбамат аммония:  
2837000000  Ціаніди, оксиди ціанідів та комплексні ціаніди:  
2837000000  Цианиды, оксидцианиды, цианиды комплексные:  
2838000000  Фульмінати, ціанати та тіоціанати  
2838000000  Фульминаты, цианаты и тиоцианаты  
2839000000  Силікати; силікати лужних металів технічні:  
2839000000  Силикаты; силикаты щелочных металлов технические:  
2840000000  Борати; пероксоборати (перборати):  
2840000000  Бораты; пероксобораты (пербораты):  
2841000000  Солі оксометалевих або пероксометалевих кислот:  
2841000000  Соли оксометаллических и пероксометаллических кислот:  
2842000000  Інші солі неорганічних кислот або пероксокислот, за винятком азидів:  
2842000000  Соли неорганических кислот или пероксокислот, кроме азидов, прочие:  
2843000000  Метали дорогоцінні у колоїдному стані; органічні або неорганічні сполуки дорогоцінних металів, з точно визначеним чи не визначеним хімічним складом; амальгами дорогоцінних металів:  
2843000000  Металлы драгоценные в коллоидном состоянии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, определенного или неопределенного химического состава; амальгамы драгоценных металлов:  
2844000000  Хімічні радіоактивні елементи та радіоактивні ізотопи (включаючи ті, що розщеплюються і утворюють хімічні елементи та ізотопи) та їх сполуки; суміші та залишки, що містять ці продукти:  
2844000000  Элементы химические радиоактивные и изотопы радиоактивные (включая делящиеся и воспроизводящие химические элементы и изотопы) и их соединения; смеси и остатки, содержащие эти продукты:  
2845000000  Ізотопи, крім включених до товарної позиції 2844; їх органічні або неорганічні сполуки, з точно визначеним чи не визначеним хімічним складом:  
2845000000  Изотопы, кроме изотопов товарной позиции 2844; соединения неорганические или органические, определенного или неопределенного химического состава:  
2846000000  Сполуки, органічні або неорганічні, рідкоземельних металів, ітрію чи скандію або сумішей цих металів:  
2846000000  Соединения, неорганические или органические, редкоземельных металлов, иттрия или скандия или смесей этих металлов:  
2847000000  Пероксид водню, ствердлий або не ствердлий сечовиною  
2847000000  Пероксид водорода, отвержденный или не отвержденный мочевиной  
2848000000  Фосфіди з точно визначеним чи не визначеним хімічним складом, за винятком ферофосфорних сполук  
2848000000  Фосфиды, определенного или неопределенного химического состава, за исключением феррофосфора  
2849000000  Карбіди з точно визначеним чи не визначеним хімічним складом:  
2849000000  Карбиды, определенного или неопределенного химического состава:  
2850000000  Гідриди, нітриди, азиди, силіциди та бориди з точно визначеним чи не визначеним хімічним складом, крім сполук, що є карбідами товарної позиції 2849:  
2850000000  Гидриды, нитриды, азиды, силициды и бориды, определенного или неопределенного химического состава, кроме соединений, являющихся карбидами товарной позиции 2849:  
2851000000  Інші неорганічні сполуки (включаючи дистильовану або кондуктометричну воду та воду аналогічної чистоти); зріджене повітря (з вилученням або без вилучення інертних газів); стиснене повітря; амальгами, крім амальгам дорогоцінних металів:  
2851000000  Соединения неорганические, прочие (включая дистиллированную или кондуктометрическую воду и воду аналогичной чистоты); воздух жидкий (с удалением или без удаления инертных газов); воздух сжатый; амальгамы, кроме амальгам драгоценных металлов:  
2852000000  Сполуки ртуті, неорганічні або органічні, крім амальгам  
2852000000  Соединения ртути, неорганические или органические, кроме амальгам:  
2853000000  Інші неорганічні сполуки (включаючи дистильовану або кондуктометричну воду та воду аналогічної чистоти); рідке повітря (з вилученням або без вилучення інертних газів); стиснене повітря; амальгами, крім амальгам дорогоцінних металів:  
2853000000  Соединения неорганические прочие (включая дистиллированную или кондуктометрическую воду и воду аналогичной чистоты); воздух жидкий (с удалением или без удаления инертных газов); воздух сжатый; амальгамы, кроме амальгам драгоценных металлов:
  - 
  

Не знаете, как отыскать нужный вам сектор рынка? Воспользуйтесь формой поиска, расположенной на этой странице в верхнем левом углу!
ГДЕ МЫ...
До початку
Розділ VI
Група 28
  
Спасибо за интерес к компании АПН.
Все вопросы Вы можете задать нам по e-mail: info@apn-ua.com


info@apn-ua.com     
  2001-2019©АПН

ветерстран.рф

Программы Туров, цены. Бронирование Тура онлайн

ветерстран.рф