Исследование рынков с любой степенью детализации
Агентство Промышленных Новостей - Контакты Agency of Industrial News АПН
Агентство Промышленных Новостей Агентство Промышленных Новостей
Поиск по сайту  
Агентство Промышленных Новостей
Номенклатуры и классификаторы продукции
Агентство Промышленных Новостей
market review
Вход для подписчиков
Проект SuccessCRM
АПН
АПН
АПН
О компании
О компании
Методики
Методики
Бизнес-пакеты
Бизнес-пакеты
Бизнес-планирование
Бизнес-планирование
Архив аналитики
Архив аналитики
Контакты 
Контакты 

Промышленные
выставки 
<br>Промышленные<br>выставки 

Експорт і імпорт України.
Органічні хімічні сполуки (Группа 29)

УКТ ЗЕД
ТН ВЭД СНГ
2901000000  Вуглеводні ациклічні:  
2901000000  Углеводороды ациклические:  
2902000000  Вуглеводні циклічні:  
2902000000  Углеводороды циклические:  
2903000000  Галогеновані похідні вуглеводнів:  
2903000000  Галогенированные производные углеводородов:  
2904000000  Сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні вуглеводнів, галогеновані або негалогеновані:  
2904000000  Сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные углеводородов, галогенированные или негалогенированные:  
2905000000  Спирти ациклічні та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:  
2905000000  Спирты ациклические и их галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные:  
2906000000  Спирти циклічні та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:  
2906000000  Спирты циклические и их галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные:  
2907000000  Феноли; фенолоспирти:  
2907000000  Фенолы; фенолоспирты:  
2908000000  Галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні фенолів або фенолоспиртів:  
2908000000  Галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные фенолов или фенолоспиртов:  
2909000000  Ефіри прості, ефіроспирти, ефірофеноли, ефіроспиртофеноли, пероксиди спиртів, простих ефірів, кетонів (визначеного або невизначеного хімічного складу) та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:  
2909000000  Эфиры простые, эфироспирты, эфирофенолы, эфироспиртофенолы, пероксиды спиртов, простых эфиров и кетонов (определенного или неопределенного химического состава) и их галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные:  
2910000000  Епоксиди, епоксиспирти, епоксифеноли та епоксиефіри з трьома атомами у циклі та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:  
2910000000  Эпоксиды, эпоксиспирты, эпоксифенолы и эпоксиэфиры, содержащие в структуре трехчленное кольцо, и их галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные:  
2911000000  Ацеталі та напівацеталі, до складу яких входять або не входять інші функціональні групи з вмістом кисню, та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні  
2911000000  Ацетали и полуацетали, содержащие или не содержащие другие кислородсодержащие функциональные группы, и их галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные  
2912000000  Альдегіди, до складу яких входять або не входять функціональні групи з вмістом кисню; циклічні полімери альдегідів; параформальдегід:  
2912000000  Альдегиды, содержащие или не содержащие другие кислородсодержащие функциональные группы; полимеры альдегидов циклические; параформальдегид:  
2913000000  Галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні речовин товарної позиції 2912  
2913000000  Производные соединений товарной позиции 2912, галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные  
2914000000  Кетони та хінони, що містять або не містять інші функціональні групи, та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:  
2914000000  Кетоны и хиноны, содержащие или не содержащие другие кислородсодержащие функциональные группы, и их галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные:  
2915000000  Кислоти ациклічні монокарбонові насичені та їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, пероксокислоти; їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:  
2915000000  Кислоты ациклические монокарбоновые насыщенные и их ангидриды, галогенангидриды, пероксиды и пероксикислоты; их галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные:  
2916000000  Кислоти ациклічні монокарбонові ненасичені, кислоти циклічні моно- карбонові, їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди та пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:  
2916000000  Кислоты ациклические монокарбоновые ненасыщенные, кислоты циклические монокарбоновые, их ангидриды, галогенангидриды, пероксиды и пероксикислоты; их галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные:  
2917000000  Кислоти полікарбонові, їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди та пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:  
2917000000  Кислоты поликарбоновые, их ангидриды, галогенангидриды, пероксиды и пероксикислоты; их галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные:  
2918000000  Кислоти карбонові з додатковими функціональними групами з вмістом кисню та їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:  
2918000000  Кислоты карбоновые, содержащие дополнительные кислородсодержащие функциональные группы, и их ангидриды, галогенангидриды, пероксиды и пероксикислоты; их галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные:  
2919000000  Ефіри фосфорної кислоти складні та їх солі, включаючи лактофосфати; їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:  
2919000000  Эфиры фосфорной кислоты сложные и их соли, включая лактофосфаты; их галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные:  
2920000000  Складні ефіри інших неорганічних кислот (за винятком складних ефірів галоїдних сполук водню) та їх солі; їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:  
2920000000  Эфиры прочих неорганических кислот сложные (кроме сложных эфиров галогеноводородов) и их соли; их галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные:  
2921000000  Сполуки з амінною функціональною групою:  
2921000000  Соединения с аминной функциональной группой:  
2922000000  Аміносполуки, що містять функціо- нальну групу з вмістом кисню:  
2922000000  Аминосоединения, включающие кислородсодержащую функциональную группу:  
2923000000  Солі та гідроксиди амонію четвертинні; лецитини та інші фосфоаміноліпіди:  
2923000000  Соли и гидроксиды аммония четвертичные; лецитины и фосфоаминолипиды прочие:  
2924000000  Сполуки, що містять функціональну карбоксамідну групу; сполуки вуглекислоти, що містять функціо- нальну амідну групу:  
2924000000  Соединения, содержащие функциональную карбоксамидную группу; соединения угольной кислоты, содержащие функциональную амидную группу:  
2925000000  Сполуки, що містять функціональну карбоксімідну групу (включаючи сахарин та його солі) або функціональну імінну групу:  
2925000000  Соединения, содержащие функциональную карбоксимидную группу (включая сахарин и его соли), и соединения, содержащие функциональную иминную группу:  
2926000000  Сполуки, що містять функціональну нітрильну групу:  
2926000000  Соединения, содержащие функциональную нитрильную группу:  
2927000000  Діазо-, азо- або азоксисполуки  
2927000000  Диазо-, азо- или азоксисоединения  
2928000000  Производные гидразина или гидроксиламина органические  
2929000000  Сполуки, що містять інші функціональні групи з вмістом азоту:  
2929000000  Соединения, содержащие другие азотсодержащие функциональные группы:  
2930000000  Сполуки сіркоорганічні:  
2930000000  Соединения сероорганические:  
2931000000  Інші елементо- органічні сполуки:  
2931000000  Соединения органо-неорганические прочие:  
2932000000  Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом(ами) кисню:  
2932000000  Соединения гетероциклические, содержащие лишь гетероатом(ы) кислорода:  
2933000000  Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом(ами) азоту:  
2933000000  Соединения гетероциклические, содержащие лишь гетероатом(ы) азота:  
2934000000  Нуклеїнові кислоти та їх солі; інші гетероциклічні сполуки:  
2934000000  Нуклеиновые кислоты и их соли; гетероциклические соединения прочие:  
2935000000  Сульфонамиды  
2936000000  Провітаміни та вітаміни природні або отримані в результаті синтезу (включаючи природні концентрати), їх похідні, що використовуються головним чином як вітаміни, суміші цих речовин, у тому числі розчинені або не розчинені у будь- якому розчиннику:  
2936000000  Провитамины и витамины, природные или синтезированные (включая природные концентраты), их производные, используемые в основном в качестве витаминов, и смеси этих соединений, в том числе в любом растворителе:  
2937000000  Гормони природні або отримані в результаті синтезу; їх похідні, що використовуються головним чином як гормони; інші стероїди, що використовуються головним чином як гормони:  
2937000000  Гормоны природные или синтезированные; их производные, используемые в основном в качестве гормонов; стероиды прочие, используемые в основном в качестве гормонов:  
2938000000  Глікозиди, природні або отримані шляхом синтезу, їх солі, прості і складні ефіри та інші похідні:  
2938000000  Гликозиды, природные или синтезированные, их соли, простые и сложные эфиры и прочие производные:  
2939000000  Алкалоїди рослинного походження, природні або синтезовані, їх солі, прості і складні ефіри та інші похідні:  
2939000000  Алкалоиды растительного происхождения, природные или синтезированные, их соли, простые и сложные эфиры и прочие производные:  
2940000000  Хімічно чисті цукри, за винятком сахарози, лактози, мальтози, глюкози та фруктози (левулози); прості та складні ефіри цукрів та їх солі, крім речовин товарної позиції 2937, 2938 або 2939:  
2940000000  Сахара химически чистые, кроме сахарозы, лактозы, мальтозы, глюкозы и фруктозы; эфиры сахаров, простые и сложные, и их соли, кроме соединений товарной позиции 2937, 2938 или 2939:  
2941000000  Антибіотики:  
2941000000  Антибиотики:  
2942000000  Інші органічні сполуки  
2942000000  Соединения органические прочие  

Не знаете, как отыскать нужный вам сектор рынка? Воспользуйтесь формой поиска, расположенной на этой странице в верхнем левом углу!
ГДЕ МЫ...
До початку
Розділ VI
Група 29
  
Спасибо за интерес к компании АПН.
Все вопросы Вы можете задать нам по e-mail: info@apn-ua.com


info@apn-ua.com     
  2001-2019©АПН