Исследование рынков с любой степенью детализации
Агентство Промышленных Новостей - Контакты Agency of Industrial News АПН
Агентство Промышленных Новостей Агентство Промышленных Новостей
Поиск по сайту  
Агентство Промышленных Новостей
Номенклатуры и классификаторы продукции
Агентство Промышленных Новостей
market review
Вход для подписчиков
Проект SuccessCRM
АПН
АПН
АПН
О компании
О компании
Методики
Методики
Бизнес-пакеты
Бизнес-пакеты
Бизнес-планирование
Бизнес-планирование
Архив аналитики
Архив аналитики
Контакты 
Контакты 

Промышленные
выставки 
<br>Промышленные<br>выставки 

Експорт і імпорт України.
Інші продукти хімічної промисловості (Группа 38)

УКТ ЗЕД
ТН ВЭД СНГ
3801000000  Графіт штучний; графіт колоїдний або напівколоїдний; вироби з графіту або інших форм вуглецю у вигляді паст, брусків, пластинок або інших напівфабрикатів:  
3801000000  Графит искусственный; графит коллоидный или полуколлоидный; продукты, полученные на основе графита или прочих форм углерода, в виде паст, блоков, пластин или прочих полуфабрикатов:  
3802000000  Вугілля активоване; речовини мінеральні природні активовані; вугілля тваринного походження, включаючи використане тваринне вугілля:  
3802000000  Уголь активированный; продукты минеральные природные активированные; уголь животный, включая отработанный животный уголь:  
3803000000  Олія талова, рафінована або нерафінована:  
3803000000  Масло талловое, рафинированное или нерафинированное:  
3804000000  Відходи лужні від виробництва деревної целюлози, концентровані або ні, з вилученими або невилученими цукрами, або піддані чи не піддані хімічній обробці, включаючи лігносульфонати, за винятком талової олії товарної позиції 3803:  
3804000000  Щелок, остающийся при изготовлении древесной целлюлозы, концентрированный или неконцентрированный, обессахаренный или необессахаренный или химически обработанный или необработанный, включая сульфонаты лигнина, кроме таллового масла товарной позиции 3803:  
3805000000  Скипидар живичний з деревини (осмолу) або сульфатний і олії терпенові інші, отримані шляхом перегонки або іншим видом обробки хвойної деревини; дипентен неочищений; скипидар сульфітний і пара-цимол неочищений інший; олія соснова з вмістом альфа- терпінеолу як головного компонента:  
3805000000  Скипидар живичный, древесный [паровой] или сульфатный и масла терпеновые прочие, получаемые путем перегонки или другой обработки древесины хвойных пород; дипентен неочищенный; скипидар сульфитный и пара-цимол неочищенный прочий; масло сосновое, содержащее альфа-терпинеол в качестве главного компонента:  
3806000000  Каніфоль та смоляні кислоти, їх похідні; спирт каніфольний та каніфольні олії; смоляні залишки після перегонки [переплавлені смоли]:  
3806000000  Канифоль и смоляные кислоты, и их производные; спирт канифольный и масла канифольные; смоляные остатки после перегонки [переплавленные смолы]:  
3807000000  Дьоготь деревний; масло з деревного дьогтю; креозот деревний; нафта деревна; пек рослинний; пек пивоварний та аналогічні продукти на основі каніфолі, смоляних кислот або рослинного пеку:  
3807000000  Деготь древесный; масла, полученные из древесного дегтя; креозот древесный; нафта древесная; пек растительный; пек пивоваренный и аналогичные продукты на основе канифоли, смоляных кислот или растительного пека:  
3808000000  Інсектициди, родентициди, фунгіциди, гербіциди, засоби, що запобігають проростанню паростків, та регулятори росту рослин, дезінфікуючі речовини та аналогічні речовини, в упаковках, призначені для роздрібної торгівлі або представлені як готові препарати чи вироби, наприклад, стрічки, оброблені сіркою, свічки і папір липкий від мух:  
3808000000  Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений, средства дезинфицирующие и аналогичные им, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи или представленные в виде готовых препаратов или изделий (например, ленты, обработанные серой, фитили и свечи, и бумага липкая от мух):  
3809000000  Апретуючі речовини (текстильно- допоміжні речовини), препарати для прискорення фарбування або закріплення барвників, а також інші речовини та готові препарати (наприклад, речовини та засоби для обробки і травлення), які використовують у текстильній, паперовій, шкіряній промисловості або аналогічних виробництвах, не включені до інших груп:  
3809000000  Средства отделочные, средства для ускорения крашения или фиксации красителей и продукты прочие и готовые препараты (например, вещества для обработки и протравы), применяемые в текстильной, бумажной, кожевенной промышленности или аналогичных отраслях, в другом месте не поименованные:  
3810000000  Засоби для травлення металевих поверхонь; флюси та інші допоміжні засоби для паяння або зварювання металів; пасти та порошки для паяння або зварювання з металів та інших матеріалів; речовини, які використовують як осердя або покриття для зварювальних електродів, стрижнів та прутків:  
3810000000  Препараты для травления металлических поверхностей; флюсы и препараты вспомогательные прочие для пайки тугоплавким припоем или для сварки; порошки и пасты для пайки тугоплавким припоем или для сварки, состоящие из металла и прочих материалов; материалы, используемые в качестве сердечников или покрытий для сварочных электродов или прутков:  
3811000000  Антидетонатори, антиоксиданти, інгібітори смолоутворення, загусники, антикорозійні речовини та інші готові присадки, добавки для нафтопродуктів (включаючи бензин) або для інших рідин, які використовують з тією самою метою, що й нафтопродукти:  
3811000000  Антидетонаторы, антиоксиданты, ингибиторы смолообразования, загустители, антикоррозионные вещества и присадки готовые прочие к нефтепродуктам (включая бензин) или другим жидкостям, используемым в тех же целях, что и нефтепродукты:  
3812000000  Прискорювачі вулканізації каучуку готові; багатоскладові пластифікатори для каучуку або пластмаси, не включені до інших угруповань; антиоксиданти та інші стабілізатори для каучуку або пластмаси:  
3812000000  Ускорители вулканизации каучука готовые; составные пластификаторы для каучука или пластмасс, в другом месте не поименованные; антиоксиданты и стабилизаторы прочие для каучука или пластмасс:  
3813000000  Суміші, препарати та заряди для вогнегасників; готові вогнегасні гранати та бомби  
3813000000  Составы и заряды для огнетушителей; заряженные огнетушительные гранаты  
3814000000  Розчинники та розріджувачі складні органічні, не включені до інших угруповань; готові суміші для видалення фарб або лаків:  
3814000000  Растворители и разбавители сложные органические, в другом месте не поименованные; готовые составы для удаления красок или лаков:  
3815000000  Ініціатори реакцій, прискорювачі реакцій та каталізатори, не включені до інших угруповань:  
3815000000  Инициаторы реакций, ускорители реакций и катализаторы, в другом месте не поименованные:  
3816000000  Цементи вогнетривкі, розчини будівельні, бетони та аналогічні суміші, крім товарів товарної позиції 3801  
3816000000  Цементы огнеупорные, растворы строительные, бетоны и аналогичные составы, кроме товаров товарной позиции 3801  
3817000000  Алкілбензоли та алкілнафталіни, у сумішах, крім включених до товарної позиції 2707 або 2902:  
3817000000  Алкилбензолы смешанные и алкилнафталины смешанные, кроме веществ товарной позиции 2707 или 2902:  
3818000000  Елементи хімічні леговані, призначені для використання в електроніці, у формі дисків, платівок тощо; хімічні сполуки леговані, призначені для використання в електроніці:  
3818000000  Элементы химические легированные, предназначенные для использования в электронике, в форме дисков, пластин или в аналогичных формах; соединения химические легированные, предназначенные для использования в электронике:  
3819000000  Рідини для гідравлічних гальм та інші готові рідкі суміші для гідравлічних трансмісій, без вмісту нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних мінералів або з вмістом їх не більш як 70 мас.%:  
3819000000  Жидкости тормозные гидравлические и жидкости готовые прочие для гидравлических передач, не содержащие или содержащие менее 70 мас% нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных минералов  
3820000000  Антифризи та готові рідкі суміші проти обмерзання:  
3820000000  Антифризы и жидкости антиобледенительные готовые  
3821000000  Середовища культурні для вирощування мікроорганізмів  
3821000000  Среды культуральные для выращивания микроорганизмов  
3822000000  Реагенти діагностичні або лабораторні на підкладках і приготовлені діагностичні або лабораторні реагенти на підкладці або без неї, крім перелічених у товарній позиції 3002 або 3006  
3822000000  Реагенты диагностические или лабораторные на подложке и приготовленные диагностические или лабораторные реагенты на подложке или без нее, кроме товаров товарной позиции 3002 или 3006  
3823000000  Промислові монокарбонові жирні кислоти; кислотні олії після рафінування; промислові жирні спирти:  
3823000000  Промышленные монокарбоновые жирные кислоты; кислотные масла после рафинирования; промышленные жирные спирты:  
3824000000  Суміші сполучні готові, використовувані у виробництві ливарних форм або стрижнів; хімічні речовини або продукти хімічного виробництва або суміжних виробництв (включаючи суміші природних речовин), не включені до інших угруповань; залишкові продукти хімічного виробництва або суміжних виробництв, не включені до інших угруповань:  
3824000000  Вещества связующие готовые, используемые в производстве литейных форм или стержней; продукты и препараты химические, производимые химической или смежными с ней отраслями промышленности (включая препараты, состоящие из смесей природных продуктов), в другом месте не поименованные; продукты остаточные химической или смежных с ней отраслей, в другом месте не поименованные:  
3825000000  Залишкова продукція хімічної або суміжних із нею галузей промисловості, в інших товарних позиціях не зазначена та не включена; відходи міського господарства; шлам стічних вод; інші відходи, що зазначені в примітці 6 до даної групи:  
3825000000  остаточные продукты химической или смежных отраслей промышленности, в другом месте не поименованные или не включенные; отходы городского хозяйства; шлам сточных вод; отходы прочие, указанные в примечании 6 к данной группе:  

Не знаете, как отыскать нужный вам сектор рынка? Воспользуйтесь формой поиска, расположенной на этой странице в верхнем левом углу!
ГДЕ МЫ...
До початку
Розділ VI
Група 38
  
Спасибо за интерес к компании АПН.
Все вопросы Вы можете задать нам по e-mail: info@apn-ua.com


info@apn-ua.com     
  2001-2019©АПН